SPREAD
THE
LIGHT


The Smithy

Doctor Subtilis
Blog

Duns Scotus BibliographyGraphSketch

Lukáš Novák, Ph.D.

Filosofický a odborný profil

Aneb něco o mých filosofických a odborných zájmech a orientaci.

Filosofická orientace:

Celkové zaměření:
Aristotelský realismus, syntéza scholastiky a analytické filosofie.

Filosofie logiky:
Zastávám: Umírněný realismus, adekvační teorie pravdy, umírněný aktualismus.
Odmítám: platonismus, nominalismus, „cambridgeská“ korespondenční teorie, koherentismus, pragmatismus, fakty jako pravditele, apriorismus.

Epistemologie:
Zastávám: Realismus, objektivismus, receptivismus, internalismus, fundacionismus. Není nic v rozumu, co nebylo ve smyslech, ale rozum tam vidí víc, než smysly. Metodická pochybnost jako základní metoda noetiky.
Odmítám: Vrozené ideje, poznatky či formy; apriorismus, transcendentalismus, idealismy všeho druhu, reprezentacionismus, empirismus, relativismus, subjektivismus, dogmatismus, skepse.

Metafyzika a přírodní filosofie:
Zastávám: Esencialismus, pluralismus substancí; jednoznačnost jsoucna, teismus; princip kauzality, princip dostatečného důvodu; scientia media.
Odmítám: materialismus, filosofický atomismus, idealismy všeho druhu, monismus, antiesencialismus (nahá individua), hyperesencialismus (monády, individua jako svazky vlastností či tropů), pokantovskou kritiku metafyziky, fenomenologii jako metodu metafyzického poznání; fyzická premoce.

Filosofická antropologie:
Zastávám: Metafyzický přístup k člověku, člověk jako tělesně-duchová substance. Molinismus.
Odmítám: Materialismus, dualismus, antimetafyzický naturalismus, redukcionismus, existencialismus včetně heideggerianismu, kolektivismus, nemetafyzické založení důstojnosti lidské osoby. Bañezianismus.

Etika:
Zastávám: Etika přirozeného zákona, etika ctností, eudaimonismus, kognitivismus, inkompatibilismus, libertarianismus.
Odmítám: Determinismus, relativismus, utilitarianismus, konsekvencialismus, kantovskou etiku.

Systematické výzkumné oblasti:

Logika: filosofické základy logiky, logická sémantika, teorie pojmu, logika termínů, intenzionální logika, problém analogie, teorie pravdy, sémantika vlastních jmen.

Epistemologie: teorie abstrakce, možnost metafyzického poznání.

Metafyzika: pojem jsoucna, transcendentálie, důkazy Boží existence

Historické výzkumné oblasti:

  • Jan Duns Scotus, středověký a barokní scotismus, Bartoloměj Mastrius, Jan Poncius
  • Tomáš Akvinský, tomismus, Kajetán
  • vrcholná scholastika, renesanční a barokní scholastika obecně
  • scholastické kořeny novověké filosofie, G. W. Leibniz